سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»
آنالیز هزینه

بودجه ریزی و بودجه نویسی در روستا

فصل سوم: آنالیز هزینه

آنالیز هزینه به تفکیک سرفصل ها و ماده های آن

آنالیز هزینه به تفکیک سرفصل ها و ماده های آن هزینه در معنای لغوی خود یعنی؛ بهاء، خرج، خسارت، قیمت، ارزش. و در اصطلاح اقتصاد نظری عبارت است از؛ مجموع پرداخت هایی است که یک واحد تولیدی برای سرمایه، زمین، کار و نیز مدیریت به عمل می آورد. این پرداخت­ها به شکل بهره، اجاره، دستمزد و حقوق است.

1-3-هزینه ها و مراحل انجام آن

ماده«1»: هزینه عبارت از؛ پرداخت هایی است که بطور قطعی به ذی نفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.

البته انجام هزینه در دستگاه های دولتی پس از طی مراحلی صورت می گیرد که به مراحل انجام هزینه یا مراحل خرج موسوم است. به عبارت ساده تر از زمانی که برای خرید کالا یا انجام خدمتی اقدام می شود تا زمانی که بهای کالا یا خدمت خریداری شده پرداخت می گردد دارای مراحلی است که باید صورت بگیرد که هر یک دارای مدارک مثبته ای است که انجام خرج را اثبات می نماید.

ماده«2»: پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد آمد.

1-1-3- مرحله تشخیص هزینه

براساس ماده 52 ق.م.ع تشخیص یکی از مراحل خرج است که اختیار و مسئولیت آن به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و یا افراد مجاز از طرف آن­ها می باشد«ماده 53 ق.م.ع»[1] و فرایندی است که طی آن مقام مجاز درخصوص انتخاب کالا و خدمات و یا سایر پرداخت­ها تصمیم می­گیرد. تصمیمی که بایستی برمبنای تشخیص صحیح و درست و جهت نیل به اهداف سازمانی صورت پذیرد.

ماده«3»: تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت­هایی که تحصیل یا انجام آن­ها برای نیل به اجرای برنامه­های دستگاه­های اجرایی ضروری است.

2-1-3- مرحله تأمین اعتبار

بایستی عنوان نمود که اعتبار، وجه نبوده و همواره یادآوری نمود که این اشتباه در محاوره و مکاتبات صورت نگیرد.چرا که امکان دارد تمام اعتبار به نقدینگی تبدیل نشود و فقط یک اجازه قانونی است که مجلس شورای اسلامی به دولت و سازمان­های تابعه می­دهد تا وجوهی را برای نیل به اهداف و اجرای برنامه های مصوب خود مصرف نماید. از طرفی در ماده 53 ق.م.ع پرداخت براساس اعتبار مصوب عنوان گردیده ولی در حین انجام امور هزینه بر اساس اعتبارات تخصیص یافته مجاز اعلام شده است و در آخر بایستی عنوان نمود وجود اعتبار به خودی خود ایجاد حق نمی­نماید و استفاده از اعتبارات بایستی با رعایت قوانین و مقررات انجام شود. بنابراین تعریف اعتبار برابر ماده 7ق.م.ع عبارت است از «مبلغی که برای مصرف و یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و تأمین اعتبار نیز براساس ماده 18 ق.م.ع «عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین».

3-1-3-مرحله تعهد

مرحله دیگر قبل از انجام هزینه در دستگاه های دولتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند تعهد است که بر اساس تعریف ماده 19 قانون محاسبات عمومی عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:

  • تحویل كالا یا انجام دادن خدمت
  • اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
  • احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی­صلاح
  • پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون

بدیهی است تحویل کالا در صورتی که موضوع هزینه خرید کالا باشد با صدور قبض انبار یا صورت جلسه تحویل کالا قابل اثبات است و انجام دادن خدمت نیز با صورت جلسه انجام کار یا صورت مقادیر کارهای انجام شده در طرح­ها و پروژه­های عمرانی می­تواند دستگاه اجرایی را متعهد به پرداخت بدهی ناشی از آن نماید. و در صورت نبود بند «ب» نیز انعقاد قرارداد بخودی خود ایجاد تعهد نمی­نماید و نوعی بدهی احتمالی ایجاد می­کند بلکه اجرای آن است که دستگاه را متعهد به پرداخت و بدهی احتمالی را به بدهی قطعی تبدیل می نماید.

در مورد بند«ج» بایستی عنوان نمود که هر نوع اقامه دعوی در دادگاه صالحه که منجر به صدور رأی به نفع شاکی گردد و دستگاه دولتی را محکوم به پرداخت مبلغ مندرج در حکم بنماید، به مرض صدور حکم معادل مبلغ مذکور ایجاد این بر ذمه دستگاه دولتی شود و بایستی نسبت به پرداخت آن اقدام گردد.

4-1-3-مرحله تسجیل

مرحله دیگری از مراحل خرج است که اختیار و مسئولیت آن بعهده رئیس دستگاه اجرایی است و براساس آن میزان بدهی قابل پرداخت به ذی نفعان اثبات می گردد و چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای به دلایلی کافی نبوده و ناقص باشد تسجیل صورت نگرفته و هزینه محقق نگردیده، لذا عمل پرداخت به صورت غیرقطعی و علی الحساب انجام خواهد شد که براساس ماده 20 قانون محاسبات عمومی تعریف آن عبارت است از تعیین میزان بدهی قبال پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.

5-1-3-صدور حواله

براساس مفاد ماده 21 ق.م.ع. حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاه های اجرایی برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبار مربوطه عهده ذی­حساب در وجه ذینفع صادر می­شود. و همان­طور که در تعریف آن مشخص است دارای سه رکن اصلی بوده، اول دستگاه اجرایی که نماینده آن مقام مجاز وزارتخانه و طرف دوم طلبکار یا ذی نفع و طرف سوم نیز ذی­حساب که وظیفه نظارت و بررسی و نهایتاً پرداخت به عهده او گزارده شده است که با تأکیدی که در متن ماده 21 قانون گذار نموده است مرحله صدور حواله بایستی کتبی و نه شفاهی صورت پذیرد.

6-1-3-مرحله نظارت مالی

پس از انجام مراحل پنجگانه قبل از انجام هزینه به ترتیب تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و صدور حواله به ششمین مرحله یعنی نظارت مالی می رسیم که به بیان ساده ولی تطبیق پرداخت ها با قوانین و مقررات مالی حاکم بر مصرف وجوه دولتی اطلاق می­گردد. همانطور که قبلاً توضیح داده شد پرداخت های دستگاه­های اجرایی باید در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته و به موجب قانون صورت گیرد. بنابراین شرط اصلی و لازمه برای انجام هزینه ها و جود اعتبار مصوب تخصیص یافته و رعایت قوانین و مقررات مربوط می­باشد که این نظارت مالی ششمین مرحله از انجام هزینه است اعمال می­گردد. به عبارتی براساس مواد 31 و 90 و 91 ق.م.ع که اعمال نظارت مالی را بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول نمود، به نوعی نظارت ضمن خرج را پس از ابلاغ بودجه مصوب و در مرحله هزینه کردن اعتبارات انجام می­گردد. و این بُعد از نظارت با تعیین ذی­حساب به عنوان نماینده وزارتخانه مذکور به اجرا در می­آید و عمدتاً از طریق تأمین اعتبار تطبیق پرداخت­ها یا قوانین و مقررات، درخواست وجه و در صورت لزوم واخواهی اسناد خلاف عملی می­گردد.

البته نظارت مالی دارای فرم خاص نبوده و از ابتدای شروع مراحل خرج آغاز و مورد رسیدگی قرار می­گیرد تا زمانی که سند هزینه تنظیم و توسط مسئولین مربوطه تأیید و جهت بررسی و امضاء به ذی­حساب یا معاون او تحویل داده می شود که حاکی از انجام تمامی مراحل قبل بوده و خلاصه ای از اطلاعات مربوز به مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و صدور حواله در آن قید گردیده و در صورت تأیید ذی­حساب یا معاون او و عدم مغایرت با قوانین و مقررات مرحله نظارت مالی نیز محقق یافته است و پس از سند تنظیمی به امضاء گیرنده وجه که آخرین مرحله از انجام هزینه و خرج می باشد رسیده است.

2-3- طبقه بندی هزینه به تفکیک سرفصل­ها و موارد آن

در طبقه­بندی هزینه که از سال 1381 در قانون بودجه کل کشور لحاظ می­گردد مصارف بودجه به دو بخش زیر تفکیک گردیده است:

1-2-3-طبقه بندی اعتبارات هزینه­ای

در حال حاضر باتوجه به قوانین بودجه سالیانه کل کشور اعتبارات برحسب فصول هفت­گانه در قالب برنامه ها پیش بینی و تصویب و در فواصل چندماهه در طول سال توسط کمیته تخصیص به دستگاه­های اجرایی اختصاص داده می شود و واحدهای مالی پس از ثبت اعتبارات در دفاتر ثبت به انجام هزینه براساس قوانین و مقـــررات براساس جداول مربوطه اقدام و مانده مصرف نشود، این اعتبارات همواره معین می باشد.

1-1-2-3-فصل اول- جبران خدمت کارکنان

کلیه پرداخت ها به کارکنان که در ازای خدمت آنان و در وجه نیل به اهداف دستگاه اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات به مصرف می­رسد شامل حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، اضافه کاری، عایله مندی، هزینه­های ملبوس کارکنان، پاداش آخرسال«عیدی»، پاداش حسن خدمت، ذخیره مرخصی پایان خدمت، فوق العاده ها از قبیل شغل، مخصوص، سختی کار، بدی آب و هوا، تفاوت تطبیق، محدودیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، حق سرپرستی و سایر هزینه های مشابه.

2-1-2-3-فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات

شامل آن هزینه­هایی که مصروف مأموریت، نقل و انتقال کارکنان، تعمیر و نگهداری، ارتباطات، تهیه مواد و تدارکات، سوخت، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، حمل و نقل، مواد مصرف شدنی، رنگ آمیزی و تعمیرات جزیی ساختمان، خودرو و وسایط نقلیه موتوری، میز و صندلی، لوازم صوتی و تصویری، رایانه و سایر وسایل اداری، تصویربرداری، عکاسی، تشریفات، هزینه های قضایی، مشاوره، هزینه­های بانکی از قبیل کارمزد خرید دسته چک، سفته و...

3-1-2-3-فصل سوم- هزینه های اموال و دارایی ها

شامل آن دسته هزینه های ایجاد شده در بخش عمومی دولت از قبل سود و کارمزد وام­های دریافتی، سود اوراق مشارکت، سود ارواق بهادار، سود اسناد خزانه، اجاره و کرایه دارایی های ثابت که در تملک استفاده کننده قرار دارد.

4-1-2-3-فصل چهارم- یارانه   

یارانه آن دسته از هزینه هایی است که دولت جهت کمک زیان شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، پرداخت مابه تفاوت قیمت کالا، هزینه های یک جانبه بدون معوض به بنگاه های دولتی و خصوصی و دستگاه های اجرایی در چهارچوب مقررات پرداخت می نماید.

5-1-2-3-فصل پنجم- کمک های بلاعوض

هزینه­های این فصل از اعتبارات دولتی شامل کمک­های بلاعوض به دولت­های خارجی و سازمان­های بین المللی سایر سطوح دولتی و غیردولتی که به صورت نقدی و جنسی و یا خدمات فنی و اجرایی توسط یک واحد دولتی به واحدهای دیگر دولتی و خصوصی پرداخت می شود. سرانه دانش آموزان کمک به سینما گران جوان و هیأت های ورزشی، کمک­های بلاعوض نظامی به کشورها، کمک­های اضطراری دولت در سوانح طبیعی، کمک­های بلاعوض به صندوق های بازنشستگی و سایر هزینه­های مشابه.

6-1-2-3-فصل ششم- رفاه اجتماعی

آن دسته از هزینه­هایی است که در جهت حمایت از کل جامعه یا بخش­های خاص در چارچوب قوانین و مقررات به مصرف مؤسسه از جمله حق بیمه، کمک رفاهی به کارکنان دولت و افراد خاص«دانش آموزان، دانشجویان، بازنشستگان و ایثارگران» می­رسد.

7-1-2-3-فصل هفتم- سایر هزینه ها  

پرداخت های انتقالی خاص به مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به شکل نقد، حق عضویت، حق اشتراک، عوارض جانبی«مانند عوارض شهرداری»، جرائم و سایر هزینه های دادگاه­ها، بازخرید خـدمت، دیوان بلامحـل«موضوع ماده 8 ق.م.ع» و کلیه هزینـه­هایی کـه در دستـه­بنـدی­های دیـگر نمی­توان آن­ها را جا داد.

2-2-3-طبقه بندی اقتصادی هزینه ها برحسب فصول و اجزای آن

در سیستم های حسابداری چه دولتی و غیردولتی هرچه دقت بر کمیت های مقداری هزینه ها افزایش یابد، برآورد هزینه ها و پیش بینی بودجه مؤسسات نیز دقیق تر و ساماندهی آن­ها آسان­تر خواهد بود که به شرح جدول زیر درج می­گردد.

جدول 10. طبقه بندی اقتصادی هزینه های دولت برحسب فصول هزینه و اجزای آن

شماره طبقه بندی

عنوان

10000

فصل اول- جبران خدمت کارکنان

10100

حقوق و دستمزد

10101

حقوق و دستمزد کارکنان رسمی

10102

حقوق و دستمزد کارکنان غیررسمی

10103

حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی

10104

حقوق و دستمزد کارکنان خارجی

10105

حقوق و دستمزد ایام مرخصی های استفاده نشده شاغلین و بازنشستگان

10106

حق التدریس در مؤسسات آموزشی و پژوهشی

10107

حق التحقیق در مؤسسات آموزشی و پژوهشی

10199

سایر حقوق و دستمزد

10200

فوق العاده ها و مزایای شغل

10201

فوق العاده شغل

10202

فوق العاده مخصوص

10203

فوق العاده سختی شرایط محیط کار

10204

فوق العاده بدی آب و هوا

10205

تفاوت تطبیق

10206

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

10207

فوق العاده محل خدمت

10208

فوق العاده اشتغال خارج از کشور

10209

کمک هزینه عائله مندی

10210

کمک هزینه اولاد

10211

حق سرپرستی

10212

همطرازی

10213

حق جذب

10214

فوق العاده جذب مناطق محروم

10215

اضافه کار و حق کشیک

10216

پاداش طی سال کارکنان شاغل

10217

عیدی پایان سال کارکنان شاغل

10218

فوق العاده نوبت کاری

10219

حق محرومیت از مطب

10220

حق مسکن

10221

کمک های جنسی و غیرنقدی به کارکنان«به عنوان قسمتی از حقوق و مزایای قانونی آنان»

10222

فوق العاده ویژه

10299

سایر مزایا و فوق العاده های کارکنان شاغل

20000

فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات

20100

مأموریت و نقل و انتقال کارکنان

20101

هزینه سفر

20102

فوق العاده مأموریت

20103

کرایه وسایل نقلیه

20104

بهای بلیط مسافرت

20105

هزینه نقل و مکان

20106

عوارض خروج از کشور

20107

هزینه صدور و تمدید گذرنامه

20199

سایر هزینه های مأموریت و نقل مکان

20200

حمل و نقل و ارتباطات

20201

حمل کالا و اثاثه دولتی

20202

بیمه کالا

20203

حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی«حقوق ورودی»

20204

حمل و نقل نامه ها و امانات پستی

20205

حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور

20206

تلفن و فکس

20207

اجاره خطوط مخابراتی و کانال های ماکروویو

20208

اینترنت

20299

سایر حمل و نقل و ارتباطات

20300

نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت

20301

ساختمان و مستحدثات

20302

ماشین آلات و تجهیزات«اعم از ساکن و متحرک»

20303

وسائط نقلیه

20399

سایر دارایی های ثابت

20400

نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری

20401

میز و صندلی و مبلمان

20402

ماشین حساب

20403

ماشین تحریر

20404

ماشین فتوکپی

20405

لوازم صوتی و تصویری

20406

لوازم سرمایش و گرمایش

20407

رایانه

20499

سایر وسایل اداری

20500

چاپ و خرید نشریات و مطبوعات

20501

چاپ نشریه و مطبوعات

20502

چاپ دفاتر و اوراق اداری

20503

چاپ آگهی های اداری

20504

خرید نشریات و مطبوعات

20505

خرید دفاتر و اوراق اداری

20599

سایر هزینه های چاپ و خرید نشریات و مطبوعات

20600

تصویربرداری و تبلیغات

20601

عکاسی

20602

فیلمبرداری

20603

هرینه خدمات تبلیغاتی مانند خطاطی و نقاشی

20604

آگهی های تبلیغاتی

20699

سایر هزینه های تبلیغاتی

20800

هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی

20801

حق الوکاله

20802

حق المشاوره

20803

هزینه های قضائی

20804

هزینه های ثبتی

20899

سایر هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی

20900

هزینه های بانکی

20901

خرید دسته چک

20902

خرید سفته

20903

هزینه انتقال وجوه

20904

نگهداری اسناد و اشیا قیمتی در بانک­ها

20999

سایر هزینه های بانکی

21000

آب و برق و سوخت مصرفی

21001

آب«آشامیدنی و تصفیه نشده» و یخ

21002

سوخت های فسیلی«نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره» «سوخت های خودرو و ماشین آلات ثابت و متحرک»

21003

برق روشنایی و صنعتی

21099

سایر هزینه های آب و برق و سوخت

21100

مواد و لوازم مصرف شدنی

21101

مصالح ساختمانی«گچ، آجر، سیمان، آهک،...»

21102

ابزار و یراق«کلید، قفل، دستگیره و...»

21103

لوازم سرویسهای بهداشتی«شیرآب، سیفون و...»

21104

مواد شوینده«صابون، مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودرهای شوینده و...»

21105

لوازم یدکی«مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات»

21106

کاغذ و مقوا و لوازم التحریر

21107

مواد غذایی و مصرفی آبدارخانه

21108

مواد غذایی برای بیمارستان ها، زندانها و اردوگاه ها

21109

دارو و لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاه

21110

لوازم خواب و پوشاک

21199

سایر مواد و کالاهای مصرف نشدنی

21200

هزینه های مطالعاتی و تحقیقی

21201

حق التألیف

21202

حق الترجمه

21203

خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی و سایر لوازم و ابزار مشابه

21204

هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی

21299

سایر هزینه های مطالعاتی و پژوهشی

21300

حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی

21301

اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری

21302

شرکت در جلسات«حق حضور در جلسه»

21303

تعلیم فنون

21304

حق الزحمه پزشکی

21399

سایر

21400

حق عضویت

21401

حق عضویت در سازمان ها و مؤسسات بین المللی

21402

قراردادها و تعهدات دولت یا دستگاه­ها با مؤسسات خارجی (کمک-سهمیه)

21500

وسائل و تجهیزات نظامی

21501

خرید وسایل و تجهیزات نظامی که در عملیات تدافعی و تهاجمی مورد استفاده قرار می­گیرند«مانند سلاح و مهمات و هواپیمای جنگی»

30000

فصل سوم- هزینه های اموال و دارایی

30100

سود و کارمزد وام ها و تسهیلات بانکی

30101

سود و کارمزد وامهای داخلی

30102

سود و کارمزد وامهای خارجی

30103

سود اوراق مشارکت

30104

سود اسناد خزانه

310199

سود سایر اوراق بهادار

30200

اجاره و کرایه

30201

اجاره زمین و اراضی، حق الارض و بهره مالکانه

30202

اجاره ساختمان و سایر مستحدثات

30203

اجاره ماشین آلات و تجهیزات

30204

کرایه لوازم و ابزار مختلف

40000

فصل چهارم- یارانه

40100

کمک زیان شرکت های دولتی

40101

کمک زیان شرکت های دولتی

40200

پرداخت ما به التفاوت قیمت کالا

40201

یارانه کالاهای اساسی

40202

یارانه کود شیمیایی

40203

یارانه دارو

40299

سایر کالا و خدمات (مانند یارانه سود و کارمزد بانکی به اشخاص)

40300

پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای به شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

40301

شرکت های دولتی ( مانند کمک به آموزش های فنی و حرفه ای به کارکنان)

40302

مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

50000

فصل پنجم- کمک های بلاعوض

50100

کمک های بلاعوض به دولت های خارجی

50101

سرمایه ای

50102

غیر سرمایه ای

50200

کمک بلاعوض به سازمان های بین المللی

50201

سرمایه ای

50202

غیر سرمایه ای

50300

کمک بلاعوض به به سایر سطوح دولتی

50301

سرمایه ای

50302

غیر سرمایه ای

50400

کمک بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی

50401

سرمایه ای

50402

غیر سرمایه ای

60000

فصل ششم- رفاه اجتماعی

60100

حق بیمه

60101

بیمه اجتماعی کارکنان دولت ( بیمه بازنشستگی)

60102

بیمه درمان کارمندان دولت ( بیمه عمر و بیمه درمان و تکمیلی و صدمات ناشی از حادثه)

60103

بیمه درمان اقشار آسیب پذیر

60104

بیمه درمان روستائیان

60105

بیمه درمان خویش فرمایان

60106

بیمه اجتماعی کارگران

60107

بیمه اجتماعی نیازمندان

60108

بیمه اجتماعی روستائیان

60109

بیمه درمانی کارکنان نیروهای مسلح

60110

بیمه درمان ایثارگران

60111

بیمه درمان طلاب علوم دینی

60200

کمک های رفاهی کارمندان دولت

60201

کمک هزینه مواد غذایی و نگهداری رستوران

60202

کمک هزینه بیماری و زایمان

60203

کمک هزینه سرویس حمل و نقل

60204

کمک هزینه مهد کودک

60205

استرداد مخارج انجام شده توسط کارکنان برای کالا وخدماتی چون دارو، پزشکی، دندانپزشکی و صورتحساب بیمارستان

60206

پاداش پایان خدمت بازنشستگان

60207

کمک به حساب پس انداز کارکنان دولت

60208

کمک هزینه ازدواج و فوت کارکنان شاغل

60209

کمک هزینه برگزاری جشن ها و جوائز به فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته

60299

سایر کمکهای رفاهی کارمندان دولت«مانند هزینه مراقبت در منزل، ارائه خدمات داروئی، هزینه های تأمین آمبولانس، تأمین هزینه صندلی چرخدار، کمک به هزینه مسافرت های زیارتی و سیاحتی، اعطای کمکهای جنسی و غیرنقدی به مناسبت های خاص»«توسط سازمانهای حمایتی دولتی»

60300

کمکهای رفاهی گروههای خاص

60301

مستمری اقشار آسیب پذیر

60302

کمک به معلولین جسمی و ذهنی

60303

کمک به خانواده های ایثارگران و خانواده معظم شهدا

60304

پرداخت کمکهای موردی به اقشار آسیب پذیر و معلولین

60305

کمک به مراکز غیردولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان

60306

کمک به رسیدگی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی

60307

کمک به پیشگیری از آسیب های اجتماعی

60399

سایر کمکهای رفاهی گروههای خاص« مانند مراقبت در منزل، ارائه خدمات داروئی، هزینه تأمین آمبولانس، تأمین هزینه صندلی چرخدار، کمکهای جنسی و نقدی به آنان حسب مورد»

60400

کمکهای رفاهی دانش آموزان و دانشجویان

60401

صندوق های رفاه دانشجویان

60402

کمک هزینه تغذیه دانشجویان، هنرجویان

60403

کمک هزینه رفت و آمد دانشجویان، هنرجویان

60404

کمک هزینه رفت و آمد دانش آموزان، هنرجویان

60405

هزینه های مربوط به اردوها و وسایل و تجهیزات و جوائز ورزشی و گردشهای علمی

60406

کمک هزینه تحصیلی

60407

کمک به تغذیه، پوشاک و لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان مناطق محروم و دانش آموزان استثنائی

60599

سایر هزینه های رفاهی دانش آموزان و دانشجویان و هنرجویان

60500

کمک های رفاهی بازنشستگان

60501

حقوق وظیفه و مستمری بازنشستگان و موظفین

60502

حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان و موظفین

60503

افزایش حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان و موظفین 60 سال و بالاتر و از کارافتادگان

60504

پرداخت بیمه درمان مکمل بازنشستگان لشکری و کشوری

60505

پرداخت حق بیمه عمر و حوادث بازنشستگان لشکری و کشوری

60506

کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان و فرزندان آنان

60599

سایر کمکهای رفاهی بازنشستگان«مانند هزینه مراقبت در منزل، ارائه خدمات داروئی، هزینه های تأمین آمبولانس، تأمین هیزنه صندلی چرخدار، کمکهای جنسی و غیرنقدی به آنان، جوائز و لوایح تقدیر از آنان»

60600

کمکهای رفاهی ایثارگران

60601

اجرای قانون حالت اشتغال برای ایثارگران مشمول

60602

کمک به اشتغال خانواده های ایثارگران

60603

کمکهای موردی به خانواده های ایثارگران

60900

سایر هزینه های رفاه اجتماعی

60901

کمک هزینه ایام بیکاری، مرخصی دوران بارداری و زایمان

60902

هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم

60903

کمک هزینه کاغذ، چاپ و صحافی«مانند پایان نامه تحصیلی دانشجویان و امثال آن»

60999

سایر هزینه های رفاهی

70000

فصل هفتم- سایر هزینه ها

70100

پرداخت های انتقالی به مؤسسات غیرانتفاعی عرضه کننده خدمات به خانوار

70200

کمک به مؤسسات حمایتی دولتی و غیردولتی به صورت موردی

70300

عوارض اجباری«مانند عوارض شهرداری»

70400

جرایمی که توسط یک واحد دولتی برای سطوح دیگر وضع می شود

70500

جرایم و عوارض دادگاه ها

70600

پرداخت های مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی

70700

پرداخت به کارکنان غیرشاغل«حقوق آماده به خدمت ها در سالهای بودجه و سالهای قبل، حقوق ایام تعلیق مربوط به کارکنانی که به اتهام جرم از کاربر کنار شده و سپس از اتهام منتسبه برائت حاصل کرده اند»

70800

بازخرید سنوات خدمت

70900

پرداخت­های جبرای درخصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده توسط واحدهای دولتی

71000

پرداخت­های انتقالی سرمایه ای برای تأمین تمام یا بخشی از هزینه تملک دارایی­های سرمایه ای

71100

پرداخت حق بیمه مربوط به خودرو، آتش سوزی، سرقت و سایر بیمه ها به شرکت­های بیمه

71200

اعتباراتی که به غیر از بیمه عمر به صورت موردی به صورت کمک به مؤسسات عمومی یا اجرای طرح های

سرمایه­گذاری اعطا می شود«مانند کمک به شهرداری ها»

71300

پرداخت دیون

71400

بورسیه تحصیلی به دانشجویان جهت خدمت در سازمان بورس دهنده

71500

اهدای جوائز، سکه به مناسبت های خاص به اشخاص و تقدیر از آنان که رابطه استخدامی با دستگاه برگزار کننده ندارند

71900

سایر هزینه ها

 (منبع: فرزیب، علیرضا، "نظام نوین بودجه ریزی در ایران"، صص126-115)

3-2-3- طبقه بندی وظیفه ای یا عملیاتی دولت

در طبقه بندی وظیفه ای یا عملیاتی وظایف دولت، نگهداری و بهره برداری، سرمایه گذاری و ارزش افزوده هر بخش معیار طبقه بندی برنامه های هر فصل قرار گرفته است و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب آن که عملیات برنامه ها، نگهداری و بهره برداری از ظرفیت ها ( اعتبارات هزینه ای) یا ایجاد و توسعه ظرفیت ها (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) را شامل می شود طبقه بندی شده است.در برنامه چهارم توسعه اقتصادی نظام طبقه بندی عملیات دولت در چارچوبی مشتمل بر چهار امور و بیست و یک فصل حداقل شامل چهار برنامه و حداکثر هفده برنامه جمعاً 188 برنامه طبقه بندی شده اند.[2]

سه برنامه مشترک در تمام فصول پیش بینی شده است که تحت عنوان:

  • برنامه پژوهش های کاربردی
  • برنامه سیاست گذاری، مدیریت و نظارت فعالیت ها
  • برنامه کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی

 

منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1247
 بازدید امروز : 297
 کل بازدید : 306498
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.2031
تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.